W przetargu ograniczonym można ustalić, że punktacja będzie przyznawana wyłącznie za prace wykonane samodzielnie przez firmę.
Takie wnioski płyną z niedawnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego zamówienia na budowę obwodnicy Nowej Soli. Lubuski Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał tryb przetargu ograniczonego, w którym najpierw ocenia się, w jakim stopniu firmy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Jeśli jest ich więcej, niż założył sobie zamawiający, to do składania ofert zapraszane są tylko te, które uzyskają największą punktację za spełnianie warunków.

Doświadczenie matki

W tym przetargu o punktacji decydowało wyłącznie doświadczenie. Warunkiem minimalnym było wykonanie wcześniej co najmniej dwóch prac związanych z wymianą nawierzchni drogowej o wartości co najmniej 8 mln zł i budowa co najmniej jednego wiaduktu lub mostu o długości przęsła m.in. 25 m. Wszystkie prace wskazane ponad to minimum miały być dodatkowo oceniane.
Do sporu doszło podczas oceny tego, w jaki sposób wykonawcy spełniali warunki. Wnioski o dopuszczenie do składania ofert złożyło aż 25 firm, do kolejnego etapu miało przejść 20 z nich. Spółka Max Bögl Polska w wykazie wykonanych prac wskazała roboty wykonywane przez jej niemiecką spółkę matkę. Zamawiający uznał je, ale tylko w zakresie minimalnego spełniania warunków. Jego zdaniem, przepisy nie pozwalają na przyznawanie dodatkowych punktów za cudze doświadczenie.
Poszerzony, ze względu na wagę problemu, skład orzekający doszedł do innych wniosków. Odwołał się do art. 22 ust. 1 pkt oraz 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
– W przeświadczeniu Izby przepisy te statuują równorzędny sposób wykazania warunku wiedzy i doświadczenia zarówno poprzez doświadczenie własne wykonawcy, jak i doświadczenie udostępnione przez podmiot trzeci – uzasadniła werdykt przewodnicząca Barbara Bettman.
– Przepisy art. 51 ust. 1a oraz ust. 2 p.z.p. nie różnicują oceny spełnienia warunków w oddzieleniu na potencjał własny wykonawcy i potencjał udostępniony. Zatem wprowadzanie takiego rozróżnienia, w dodatku na etapie badania wniosków, stanowi naruszenie wymienionych norm, jak i zasad postępowania, w szczególności równego traktowania wykonawców i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie reguł uczciwej konkurencji – zaznaczyła.

Reguły podane z góry

Jednocześnie jednak KIO przyznała, że przepisy nie zabraniają punktowania wyłącznie własnego doświadczenia z pominięciem prac wykonywanych przez inne firmy. Tyle że musiałoby to wynikać z ogłoszenia o zamówieniu.
Innymi słowy, wykonawcy składający wnioski o udział w przetargu powinni od początku wiedzieć, w jaki sposób zostaną potraktowani.