Użytkownicy wieczyści powinni częściej niż raz na 3 lata wnosić o ponowne przeliczenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej. Taką możliwość zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który został przedstawiony przez grupę posłów klubu poselskiego Ruch Palikota.

Adekwatnie do wartości

Posłowie zauważyli, że w wyniku wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 187, poz. 1110) użytkownicy wieczyści utracili możliwość częstszego niż w odstępach trzyletnich wnoszenia o zmianę wysokości opłaty rocznej, nawet w przypadku znaczącego obniżenia wartości nieruchomości. Takie rozwiązanie w sytuacji poważnych wahań cen nieruchomości nie zabezpiecza, zdaniem posłów, użytkowników wieczystych przed niekorzystnymi ich skutkami.
– Proponowane rozwiązanie umożliwi ustalenie wysokości opłat rocznych adekwatnie do aktualnej i rzeczywistej wartości nieruchomości – wskazuje poseł Sławomir Kopyciński reprezentujący wnioskodawców.
W projekcie utrzymano natomiast zastrzeżenie, że aktualizacja wysokości opłat nie będzie mogła być dokonywana z urzędu, bez uprzedniego wniosku samego użytkownika wieczystego, częściej niż co trzy lata.

Ograniczenie korzystania

Kolejnym z założeń projektowanej regulacji jest ułatwienie wykonywania inwestycji celu publicznego, np. linii energetycznych na obszarze nieruchomości należących do Skarbu Państwa, które zostały oddane w trwały zarząd.
– W chwili obecnej nie jest możliwe wydanie przez starostę decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w stosunku do takich gruntów – wskazuje Sławomir Kopyciński. Poseł zwraca też uwagę, że wobec braku możliwości zwrócenia się o wydanie przez starostę decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przewidzianej w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami częstym zjawiskiem stało się udzielanie zgody na budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie dopiero po długotrwałych targach i uzyskaniu odszkodowania, którego wysokość bywa zupełnie nieuzasadniona.
Etap legislacyjny
Projekt