Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) – dalej u.g.n., przy aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej (np. dróg czy wodociągów) po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.
Taka redakcja przepisów zdaniem rzecznika praw obywatelskich budzi wątpliwości interpretacyjne.
„Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do wniosku, iż rozliczenie nakładów nie jest możliwe przy dokonywaniu pierwszej aktualizacji opłaty rocznej” – czytamy w wystąpieniu prof. Ireny Lipowicz do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Nie pozwala na to również regulacja zawarta w art. 77 ust. 5 u.g.n., która choć umożliwia zaliczenie nakładów, które nie zostały uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach, nie mówi nic o zaliczaniu nakładów już przy pierwszej aktualizacji.
Zdaniem RPO przepisy te są źle sformułowane i stawiają użytkowników wieczystych w gorszej pozycji niż przed nowelizacją, która weszła w życie w 2004 r. W poprzednim stanie prawnym mogli oni bowiem zaliczyć poniesione nakłady już przy pierwszej aktualizacji opłaty.