Czy można żądać od przedsiębiorstwa energetycznego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci m.in. gazowej albo elektroenergetycznej, nie posiadając tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których ma być dostarczany np. prąd czy gaz?
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją np. gazu lub prądu musi zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci z ubiegającymi się o to podmiotami, na zasadzie równoprawnego traktowania, gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Wynika to z art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.
Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, to jest zobowiązane niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. Niezależnie od braku warunków technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jeżeli ubiegający się o to podmiot nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane. Tak bowiem wynika z art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. Wyjaśnijmy, że takim tytułem prawnym może być prawo własności lub współwłasności nieruchomości gruntowej lub lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego, umowa dzierżawy, umowa najmu czy też użyczenia, a także inne prawa rzeczowe lub obligacyjne.
Wykazanie tytułu prawnego należy do obowiązku podmiotu ubiegającego się o przyłączenie. Powinien on wypełnić ten obowiązek na etapie składania wniosku o przyłączenie do przedsiębiorstwa energetycznego. Składając np. wniosek o przyłączenie do sieci gazowej, należy do niego dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu. Z kolei do wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy.