Tak. Członkowie zarządu, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, narażeni są na odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną. Odpowiedzialność cywilna sprowadza się do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wierzycielom spółki, ale także jej samej. Szczególną podstawę odpowiedzialności cywilnej kodeks spółek handlowych przewiduje wobec członków zarządu spółki z o.o. Zgodnie z nim w razie bezskuteczności prowadzonej przeciwko spółce z o.o. egzekucji odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie członkowie jej zarządu. Okolicznością, która chroni członka zarządu, jest zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki lub wszczęcie postępowania układowego. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi winy za niedopełnienie obowiązku.

Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje dalsze konsekwencje dla członków zarządu, którzy nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku. Grozi za to pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu przez trzy do dziesięciu lat. Członek zarządu spółki handlowej podlega bowiem grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.