Uchwała Nr 1/2012 Krajowej Rady Prokuratury z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie sytuacji w powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury po wydarzeniu w dniu 9 stycznia 2012 roku w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Krajowa Rada Prokuratury, na podstawie art. 24 pkt 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie sytuacji w powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury po wydarzeniu w dniu 9 stycznia 2012 roku w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2012 roku, po przeprowadzeniu debaty uchwala, co następuje.

1. Krajowa Rada Prokuratury docenia inicjatywę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przyjmuje ją jako wyraz zaufania do roli i funkcji Rady w sprawach dotyczących działalności prokuratury i prokuratorów oraz troski o prawidłowe funkcjonowanie prokuratury.

2. Członkowie Rady z ubolewaniem odebrali wydarzenie zaistniałe w dniu 9 stycznia 2012 roku w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i wyrażają przekonanie, iż prowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze wyjaśni wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

3. Rada, nie mając kompetencji do oceny spraw pozostających w wyłącznej kognicji Prokuratora Generalnego, przyjmuje do wiadomości przedstawione w tym zakresie jego stanowisko o podjętych zgodnie z prawem działaniach.

4. Rada przyjęła także do wiadomości stanowisko Naczelnego Prokuratora Wojskowego wyrażającego gotowość do dalszej współpracy z Prokuratorem Generalnym.

5. Rada wyraża dezaprobatę dla działań polegających na publicznej krytyce prokuratora przełożonego przez prokuratora podwładnego.
6. Rada uważa, że stosunki w relacjach pomiędzy prokuratorami powinny opierać się na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i lojalności.
7. Przeprowadzona debata wykazała, że zdarzenie z dnia 9 stycznia 2012 roku i jego bezpośrednie następstwa nie zakłóciły realizacji ustawowych zadań prokuratury.

8. W ocenie Rady nie ma konfliktu pomiędzy prokuratorami powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
9. Rada apeluje do wszystkich osób, organów i instytucji odpowiedzialnych za działalność prokuratury o wyciszenie wszelkich emocji i sporów związanych z zaistniałą sytuacją.

10. Rada, dokonując oceny sytuacji w prokuraturze, dostrzega potrzebę przygotowania i uchwalenia nowej ustawy o prokuraturze jako konieczność kontynuacji prac nad reformą prokuratury, zapoczątkowaną ustawą z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 198, poz. 1375).

11. Rada deklaruje udział w pracach mających na celu kompleksowe uregulowanie pozycji prokuratury, prokuratorów oraz Krajowej Rady Prokuratury.

Przewodniczący
Krajowej Rady Prokuratury
Edward Zalewski