Organ czy nie?

Początek sprawie dał wniosek wystosowany przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO).

– Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie stanowisko ma Związek Miast Polskich wobec przygotowanego przez Senat projektu nowelizacji ustawy o funduszy sołeckim – mówi prezes SLLGO Szymon Osowski.

Organizacja postanowiła zaskarżyć brak odpowiedzi związku do sądu administracyjnego. Zgodnie z procedurą skargę składa się za pośrednictwem organu administracji. ZMP odmówił jednak jej przekazania twierdząc, że organem takim nie jest. SLLGO wystąpiło do sądu o nałożenie grzywny za nieprzekazanie akt sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nałożył grzywnę w wysokości 500 zł. Uznał bowiem, że chociaż ZMP nie jest organem administracji w znaczeniu ustrojowym, to jest nim w znaczeniu funkcjonalnym. To zaś wywiódł z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym do udzielania takich informacji są zobowiązane nie tylko władze, ale też podmioty wykonujące zadania publiczne. ZMP, zdaniem sądu, zadania takie wykonuje, m.in. w zakresie konsultowania projektów przepisów. Chociaż jest stowarzyszeniem, to zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpracuje z organami administracji prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych.

Zadania publiczne

Sąd zwrócił też uwagę na fakt, że ZMP prowadzi działalność m.in. dzięki dotacjom, czyli pieniądzom uzyskiwanym ze środków publicznych. Dodatkowo zaś składki członków, czyli miast, również pochodzą ze środków publicznych.

– W świetle powyższego trudno byłoby uznać, że ZMP nie prowadzi działalności publicznoprawnej i nie należy do kategorii podmiotów, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym – uzasadniła postanowienie Ewa Kręcichwost-Durchowska, przewodnicząca składu orzekającego.

Otwarta kurtyna

ZMP nie zgadza się z tą argumentacją i zamierza zaskarżyć postanowienie.

– Działamy przy otwartej kurtynie i udzielamy informacji każdemu, kto o to wystąpi – zapewnia Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP.

– Polemizujemy jedynie z trybem, gdyż naszym zdaniem ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma wobec nas zastosowania. Nie jesteśmy organem, tylko stowarzyszeniem i dlatego nie podlegamy procedurom administracyjnym – utrzymuje.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 grudnia 2011 r. (sygn. akt IV SO/Po 9/11).