Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości. Projekt przewiduje, że w razie braku uprawnień dłużnika do lokalu, w którym mógłby zamieszkać, komornik powinien zwrócić się do gminy, aby wskazała tymczasowe pomieszczenie dla niego. Gdy gmina je wskaże, komornik zawiadomi o tym strony i określi termin, w którym usunie dłużnika z zajmowanego mieszkania.
Natomiast z takim wnioskiem komornik nie wystąpi, gdy pomieszczenie wskazał sam dłużnik, wierzyciel lub inna osoba. Do tych propozycji zastrzeżenia zgłosili już komornicy, twierdząc, że nie zostało wyjaśnione, na czym ma polegać wskazanie pomieszczenia.
– Przygotowywane przepisy nie rozstrzygają, czy trzeba przedstawić komornikowi tytuł prawny do lokalu, czy wystarczy tylko podać adres – zauważa Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Gdy dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu, komornik musi wstrzymać się z wykonaniem eksmisji do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie, ale nie dłużej niż sześć miesięcy. Potem ma obowiązek wystąpić do gminy o wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki i umieścić tam osobę eksmitowaną.
Komornicy sugerują, że projekt powinien być uzupełniony, ponieważ zabrakło w nim regulacji o trybie postępowania w celu ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych oraz regulacji, które pozwoliłyby sprawniej prowadzić egzekucję.
Etap legislacyjny: Projekt