Nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów miały usprawnić eksmisje. Luka prawna może jednak powodować efekt odwrotny.
Posłowie Sejmu nowej kadencji powinni szybko poprawić niedoróbki legislacyjne swoich poprzedników. Wchodząca w życie 16 listopada 2011 r. ustawa nałożyła na gminy obowiązek tworzenia tymczasowych pomieszczeń dla osób, którym sąd, orzekając o obowiązku opróżnienia dotychczasowego mieszkania, nie przyznał prawa do lokalu socjalnego. Gmina ma zawierać umowę najmu tymczasowego pomieszczenia z eksmitowanym lokatorem na okres od miesiąca do sześciu miesięcy. Pozwoliłoby to komornikowi wykonać wyrok eksmisyjny i opróżnić pomieszczenie dla wierzyciela, natomiast eksmitowanemu dawałoby czas na wynajęcie innego mieszkania.

Wymogi pomieszczenia

Tymczasowe pomieszczenie musi nadawać się do zamieszkania, mieć dostęp do zaopatrzenia w wodę i do ustępu (nawet gdy te instalacje znajdują się poza budynkiem), oświetlenia naturalnego i elektrycznego, możliwości ogrzewania i zainstalowania urządzeń do gotowania posiłków. Powinno też zapewniać co najmniej 5 m kw. powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości co lokal, z którego wyeksmitowano najemcę.
– Znowelizowane przepisy nie określają jednak sposobu postępowania wówczas, gdy eksmitowany odmówi zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia albo gdy po zakończeniu tej umowy nie będzie chciał się wyprowadzić – zwraca uwagę Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.
– Po zakończeniu umowy najmu takiego pomieszczenia komornik nie będzie mógł sam podjąć decyzji o usunięciu najemcy do noclegowni, schroniska lub innej placówki.

Brak tytułu prawnego

Dlatego gdy lokator pomieszczenia tymczasowego dobrowolnie go nie opuści, to gmina, chcąc odzyskać lokal, musi wnieść do sądu kolejną sprawę o eksmisję. Najemca w tym czasie zajmuje pomieszczenie tymczasowe, tym razem bez tytułu prawnego, i może ten stan przedłużać na różne sposoby, aż do uprawomocnienia się kolejnego wyroku o eksmisji.
Komornicy zwracają też uwagę, że znowelizowana ustawa nie określa sposobu postępowania w sytuacji, gdy eksmitowany nie wyraził zgody na zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia. Uważają, że powinien istnieć obowiązek przekwaterowania do tego pomieszczenia, niezależnie od woli lokatora.

7014 eksmisji przeprowadzili komornicy w 2010 r.