Takie obowiązki nakłada na komornika rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo wydanie nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. nr 4, poz. 11), które wejdzie w życie od 12 stycznia 2012 r.

O tym, że gmina zapewniła pomieszczenie tymczasowe, komornik ma obowiązek zawiadomić obie strony postępowania i podać przy tym termin wykonania eksmisji

Zmienią się wówczas zasady wykonywania eksmisji. Gdy eksmitowany lokator nie będzie miał prawa do innego pomieszczenia, w którym mógłby zamieszkać, wówczas komornik musi zawiadomić o tym gminę i wystąpić z wnioskiem o wskazanie dla niego tymczasowego pomieszczenia. Powinno nadawać się ono do zamieszkania, mieć dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu (choćby poza budynkiem), naturalnego oraz elektrycznego oświetlenia. Kolejne wymogi to możliwość ogrzewania i zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków oraz niezawilgocone przegrody budowlane.

O tym, że gmina zapewniła takie pomieszczenie, komornik ma obowiązek zawiadomić obie strony postępowania, czyli eksmitowanego oraz np. właściciela opróżnianego mieszkania, i podać przy tym termin wykonania eksmisji. Natomiast gdy gmina nie zapewni tymczasowego pomieszczenia przez 6 miesięcy, wówczas komornik wystąpi do niej o wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki, do której dłużnik powinien zostać usunięty. Komornik powinien też wysłuchać eksmitowanego lokatora i ustalić, jakie czynności będą niezbędne dla przywrócenia posiadania nieruchomości przez wierzyciela. Warto przypomnieć, że eksmisji na bruk nie wykonuje się między 1 listopada a 31 marca następnego roku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo wydanie nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. nr 4, poz. 11).

Etap legislacyjny

Wejdzie w życie 12 stycznia 2012 r.