Osoba, której inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozebrać samowolnie wybudowany budynek, może, do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd wnioskować o wstrzymanie rozbiórki - postanowił Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd rozpatrywał wniosek osoby, której wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę samowolnie wybudowanego budynku na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Osoba ta zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok sądu I instancji, utrzymujący decyzję inspektora w mocy.

Jednocześnie osoba ta złożyła wniosek do NSA o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. NSA uznał, że taki wniosek jest jak najbardziej dopuszczalny.

"Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że wykonanie mogłoby wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki" - orzekł NSA w postanowieniu z 8 listopada 2011 r. (sygn. II OSK 2046/11).

NSA zwrócił uwagę na to, że w sytuacji, gdyby sąd uwzględnił skargę kasacyjną, rozbiórka budynku okazałaby się bezpodstawna. Wówczas należałoby przywrócić budynek do stanu poprzedniego, a to niewątpliwie wiązałoby się z dużymi kosztami.