Od nowego roku będzie lepiej kontrolowany przewóz towarów niebezpiecznych.
Kierowca ciężarówki będzie musiał mieć przynajmniej 21 lat, by móc przewozić chemikalia, gaz czy inne substancje niebezpieczne. Ale sam wiek i odpowiednia kategoria prawa jazdy to nie wszystko. Taka osoba będzie musiała uzyskać dodatkowo tzw. zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – wynika z nowej ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wymagane zaświadczenie

Zgodnie z nową ustawą, aby kierowca uzyskał zaświadczenie ADR, musi odbyć odpowiedni kurs i zdać egzamin w ośrodku szkolenia kierowców. Z tego wymogu zwolnieni będą kierowcy pojazdów wojskowych.
Ustawodawca w jednym akcie prawnym określił nie tylko zasady drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, ale i ich przewozu z wykorzystaniem transportu kolejowego czy wodnego. Ustawa wskazuje, że w przypadku przewozów koleją ich zasady określone są przez Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID (załącznik do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami).
Przepisy ustawy wymagają też, by na statku, na którym znajdą się niebezpieczne ładunki, znajdował się ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Musi on z kolei posiadać świadectwo ADN, dla uzyskania którego konieczne jest odbycie szkolenia i zdanie egzaminu. W tym przypadku świadectwo może już uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat.
Świadectwo ADN nie uprawnia jednak do transportu wszystkich niebezpiecznych ładunków. Do transportu statkiem gazu konieczne jest szczególne świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów. Natomiast w przypadku substancji chemicznych niezbędne jest świadectwo dotyczące dokładnie takich ładunków. Oba te dokumenty będzie wydawał właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadectwo urząd żeglugi śródlądowej. Tym, którzy mają miejsce zamieszkania w innym państwie Unii Europejskiej, świadectwa wyda dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Raport z przewozów

Przedsiębiorcy, którzy przewożą ładunki niebezpieczne, będą też musieli raportować o takich przewozach wykonanych w ciągu roku. W przypadku drogowego transportu dane takie mają trafiać do właściwych (ze względu na miejsce prowadzenia firmy) wojewódzkich inspektorów transportu drogowego. Jeżeli przewóz odbywa się koleją, to takie sprawozdanie z działalności ma trafić do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Natomiast w przypadku transportu drogami wodnymi raport ma być kierowany do właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej. Ponadto przedsiębiorcy mają przekazywać wskazanym wyżej instytucjom raporty z wypadków lub awarii, do których doszło podczas przewozów niebezpiecznych ładunków. Będą na to mieli 14 dni od daty zdarzenia.
Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2012.
Podstawa prawna
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227, poz. 1367).