Nie. Ustalanie cen minimalnych lub sztywnych odsprzedaży towarów w umowach dystrybucyjnych narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Art. 6 ustawy zakazuje porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, a polegających w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Porozumienia cenowe nie są objęte wyłączeniami w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, jeśli ograniczają prawo nabywcy do ustalania ceny sprzedaży przez narzucenie przez sprzedawcę cen minimalnych lub sztywnych.

Uznano tym samym porozumienia cenowe za szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony konsumentów i mające realny wpływ na ograniczenia konkurencji na rynku.

Obok nieważności porozumienia w zakresie ustalenia ceny dodatkowe negatywne skutki mogą wynikać z postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli praktyka przedsiębiorców zostanie uznana za porozumienie naruszające konkurencję, uczestnicy porozumienia muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Prezes urzędu nakaże też zaniechania stosowania takiej praktyki. Postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, a stanowiących zmowę cenową, są coraz częstsze. Prezes urzędu jest konsekwentny w nakładaniu kar na uczestników niedozwolonego porozumienia. W postępowaniu przed prezesem urzędu nie będą skuteczne argumenty uczestników porozumienia, np. dystrybutorów, iż ceny zostały im odgórnie narzucone i nie mieli oni faktycznie wpływu na ustalanie cen.