Ani właściciel, ani zarządca budynku nie może odciąć dostaw wody do mieszkania, którego użytkownik zalega z płatnościami. Uprawnienia takie ma jedyne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Anna i Krzysztof Sz. kupili mieszkanie w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej „Dz.” w grudniu 2005 r. Ostatniej wpłaty za dostawę wody dokonali we wrześniu 2006 r.
Właściciele pozostałych lokali wspólnoty podjęli w grudniu 2009 r. uchwałę, na mocy której zamontowano na rurze zasilającej w wodę lokal państwa Sz. sterowany elektronicznie zawór, blokujący im dostęp do wody, dopóki nie uregulują należności.
Państwo Sz. wnieśli do Sądu Okręgowego w O. o uchylenie uchwały wspólnoty, uznając, że jest niezgodna z prawem. Sąd oddalił powództwo. Stwierdził, że zaskarżona uchwała nie narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością ani też interesów państwa Sz.
Jego zdaniem zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wspólnota miała prawo do zamontowania zaworu, ponieważ nie ma w nim przepisów, które by takiego działania zabraniały. Uznał także, że ustawa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących sposobu postępowania pomiędzy odbiorcą usług (to wspólnota zawarła umowę z wodociągami w imieniu mieszkańców) a właścicielami lokali. Co więcej, sąd uznał, że uchwała była dla państwa Sz. korzystna, ponieważ zapobiegała zwiększeniu ich zadłużenia.
Państwo Sz. odwołali się od wyroku. Sąd Apelacyjny w W. uznał uchwałę za sprzeczną z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Jej art. 8 wskazuje bowiem, że podmiotem uprawnionym do odcięcia dopływu wody w uzasadnionych przypadkach, np. gdy użytkownik lokalu zalega z płatnościami, jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W związku z tym nie może tego zrobić ani właściciel, ani zarządca budynku.
To, że zarządca może zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo--kanalizacyjnym nie oznacza, że ma prawo wykonywać w stosunku do właściciela mieszkania czynności, do których uprawnione jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Sygn. akt I ACa 278/11