Organy samorządu radcowskiego mogą podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy członków rady.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi ministra sprawiedliwości uchylił uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (sygn. 36/II/2011), uznając ją za sprzeczną z prawem.
Uchylony akt stanowił, że organy samorządu radcowskiego są uprawnione do podejmowania uchwał w trybie obiegowym. Od tak podjętych uchwał możliwy był sprzeciw, który rada zobowiązana była rozpatrzeć już na posiedzeniu.
Sąd Najwyższy w swym rozstrzygnięciu podkreślił, iż przepisy ustawy o radcach prawnych stanowią wyraźnie, że uchwała organów samorządu radcowskiego musi być podjęta w obecności co najmniej połowy jej członków. W takich wypadkach zawsze trzeba sprawdzać quorum. Ustawa określając tryb podejmowania uchwał przez organy samorządu radcowskiego, nie przewiduje wyjątków. Wyklucza to zatem możliwość podejmowania przez organy samorządu radcowskiego uchwał w trybie obiegowym, czyli na piśmie, bez odbywania posiedzenia.
Zdaniem sądu art. 45 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 10, poz. 65 ze. zm.) ma jednoznaczne brzmienie, a jego wykładnia dokonana przez poznański samorząd była błędna.