Funkcjonariusze policji czy straży pożarnej pełniący służbę w systemie skoszarowanym mogą już składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w miejscu wykonywania obowiązków. Na podjęcie decyzji mają czas do 26 września.
Wojskowi pełniący zasadniczą lub okresową służbę, jak również kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą być dopisani do wybranego przez siebie spisu wyborców prowadzonego dla miejscowości, w której ją odbywają. Podobne uprawnienia przysługują również osobom przechodzącym ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe. Wybierać posłów i senatorów poza miejscem zamieszkania będą mogli również ratownicy. Niezbędne jest jednak, aby odbywali oni zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza domem. To jednak nie wszystkie osoby, które mogą skorzystać z omawianych uprawnień. Te przysługują również osobom wykonującym obowiązki w systemie skoszarowanym. Chodzi więc o funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

Konieczny wniosek

Głosowanie poza miejscem zamieszkania nie będzie jednak możliwe automatycznie. Aby zrealizować to uprawnienie, zainteresowani funkcjonariusze muszą złożyć specjalny wniosek. Ten zgodnie z kodeksem wyborczym składa się między 21. a 14. dniem przed dniem wyborów. W praktyce oznacza to, że na jego złożenie jest czas do 26 września 2011 r. Sam wniosek musi zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia. Powinien się w nim znaleźć numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
Kodeks wyborczy nakłada na dowódców jednostek wojskowych bądź policyjnych, komendantów oddziałów obrony cywilnej oraz przełożonych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej obowiązek zapewnienia swoim podkomendnym możliwości wykonania wskazanych powyżej uprawnień. Odpowiednie postanowienia w tym zakresie precyzują zarządzenia ministra obrony narodowej bądź szefa resortu sprawiedliwości wydane po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacja od dowódcy

Zgodnie z nimi obowiązkiem przełożonych funkcjonariuszy jest nie tylko poinformowanie podkomendnych w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości dopisania ich do spisu wyborców na własny wniosek, ale również udzielenie informacji o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. To jednak nie koniec zadań dla dowódców. Muszą oni również umożliwić swoim podwładnym osobiste stawiennictwo w urzędzie gminy. To właśnie tam funkcjonariusze dokonają czynności związanych z dopisaniem do spisu wyborców. Dodatkowo do ich zdań należy umożliwienie żołnierzom czy strażakom osobistego sprawdzenia, czy zostali zamieszczeni w spisach wyborców, oraz – w przypadku takiej konieczności – wniesienia pisemnej lub ustnej reklamacji.
Głosowanie poza miejscem zamieszkania
Posłów i senatorów poza domem mogą wybierać m.in. wyborcy:
● na statkach,
● w szpitalach,
● w zakładach karnych czy aresztach śledczych,
● żołnierze,
● z zaświadczeniem o prawie do głosowania.
Podstawa prawna
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.).