Do 19 września wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi ustanowić obwodowe komisje wyborcze. W tym samym terminie powinien przygotować spis wyborców.
W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi od sześciu do ośmiu osób. Są oni wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Dodatkowo w skład komisji wyborczej wchodzi jedna osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
W wypadku zgłoszenia więcej niż ośmiu kandydatów skład osobowy komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed dniem losowania. Można ją znaleźć w siedzibie wójta, w miejscu ogólnodostępnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Po przeprowadzeniu losowania wójt powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez siebie. Jeżeli natomiast liczba kandydatów zgłoszonych jest mniejsza niż sześć, uzupełnienia składu komisji do jej minimalnego składu dokonuje szef gminy spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.
Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt. Na nim komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zwrot kosztów

Członkom komisji wyborczych przysługują:
● diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów,
● zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.
W przypadku gdy członek okręgowej, rejonowej lub terytorialnej komisji wyborczej nie brał udziału we wszystkich posiedzeniach komisji, przysługująca mu dieta ulega proporcjonalnemu obniżeniu.Spis wyborców

Kolejnym zadaniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest przygotowanie spisu wyborców. Dokument ten sporządza się w urzędzie gminy w dwóch egzemplarzach na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Wymienia się w nim nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy. Na jego przygotowanie samorządowcy mają czas do 19 września. Każdy wyborca nie tylko może przeglądać ten dokument, ale również w przypadku jego nieprawidłowości żądać poprawienia.
W tym drugim przypadku zainteresowany może wnieść odpowiednio do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Na jej rozpatrzenie szef gmin ma dwa dni. Następnie decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację. Zgodnie z kodeksem wyborczym na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący ją bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie dwóch dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
Wygaśnięcie członkostwa
Członkostwo w obwodowej komisji wyborczej wygasa m.in. wskutek:
● zrzeczenia się członkostwa,
● odwołania,
● śmierci członka komisji,
● utraty prawa wybierania lub niefigurowania w stałym rejestrze wyborców gminy
Podstawa prawna
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. nr 30, poz. 345).
ikona lupy />
Wybory 2011 / DGP