W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi od sześciu do ośmiu osób. Są oni wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Dodatkowo w skład komisji wyborczej wchodzi jedna osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W wypadku zgłoszenia więcej niż ośmiu kandydatów skład osobowy komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed dniem losowania. Można ją znaleźć w siedzibie wójta, w miejscu ogólnodostępnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po przeprowadzeniu losowania wójt powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez siebie. Jeżeli natomiast liczba kandydatów zgłoszonych jest mniejsza niż sześć, uzupełnienia składu komisji do jej minimalnego składu dokonuje szef gminy spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt. Na nim komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zwrot kosztów

Członkom komisji wyborczych przysługują:

● diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów,

● zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.

W przypadku gdy członek okręgowej, rejonowej lub terytorialnej komisji wyborczej nie brał udziału we wszystkich posiedzeniach komisji, przysługująca mu dieta ulega proporcjonalnemu obniżeniu.