Do 16 września pełnomocnicy komitetów wyborczych muszą zgłosić kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Dwa dni później wójtowie mają obowiązek wybrać ostateczny skład komisji.

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi gminy czekają kolejne zadania. Muszą one przygotować spisy wyborców oraz powołać członków obwodowych komisji wyborczych odpowiedzialnych m.in. za ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości. Na wykonanie tych obowiązków szefowie gmin mają czas do 18 września. Wcześniej, bo 16 września, pełnomocnicy komitetów wyborczych muszą zgłosić kandydatów do tych komisji.

Komisja wyborcza jest kolegialnym organem, który ma za zadanie przygotować i przeprowadzić wybory oraz sprawować nadzór nad samym głosowaniem. W Polsce stałymi organami wyborczymi są Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy. Dodatkowo organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio okręgowe, rejonowe i terytorialne komisje wyborcze oraz ich obwodowe odpowiedniki. Terytorialnymi komisjami wyborczymi są wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje wyborcze.

Członkowie organu

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci na posłów i kandydaci na senatorów, pełnomocnicy wyborczy i pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych oraz mężowie zaufania.

Oznacza to, że jeżeli członek komisji zdecyduje się kandydować w wyborach, traci członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na posła lub senatora. Tak samo dzieje się, gdy obejmie funkcję pełnomocnika lub męża zaufania. Członkowie komisji wyborczej nie mogą również prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów.

Skład gremium

Obwodowe komisje powołuje spośród wyborców najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów wójt, burmistrz lub prezydent miasta (do 18 września). W jej skład wchodzi od sześciu do ośmiu osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Kandydatami do komisji mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Dodatkowo w skład komisji wyborczej wchodzi jedna osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba mogą zgłosić do każdej komisji tylko po jednym kandydacie. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów (do 16 września).

Konieczny wniosek

Samo zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W zgłoszeniu podaje się: nazwę komitetu wyborczego, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata, numer obwodu, jego siedzibę oraz oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji. Składy obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie urzędu gminy (miasta) i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.