Startujący na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu. Nie można kandydować równocześnie na posła i na senatora.

Tylko do jutra można zgłaszać kandydatów na posłów i senatorów. Okręgowe komisje wyborcze będą czekały na zgłoszenia do godziny 24.00.

Startujących w wyborach do parlamentu mogą zgłaszać komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o ich utworzeniu. Liczba kandydatów na posłów nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w tym okręgu i większa niż dwukrotność tej liczby. Z kolei w jednym okręgu wyborczym komitet może zgłosić tylko jednego kandydata na senatora.

Kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat. Kandydaci na senatorów muszą mieć ukończone 30 lat. Kandydatem na parlamentarzystę nie może być osoba m.in. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu czy skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydatów wymaga odpowiedniego poparcia wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Do zasiadania w Sejmie niezbędne jest poparcie udzielone określonej liście kandydatów przez co najmniej pięć tysięcy osób. Kandydat na senatora musi natomiast wylegitymować się poparciem minimum dwóch tysięcy wyborców. Sam wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednej liście do Sejmu czy kandydatowi do Senatu.

Podstawa prawna
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.).