Kandydatów na posłów mają prawo zgłaszać komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie (uchwałę) o przyjęciu zawiadomienia o ich utworzeniu.
Na 9 października 2011 r. wyznaczono wybory do Sejmu i do Senatu.
– W jaki sposób można zgłaszać listy kandydatów na posłów – pyta pani Justyna z województwa zachodniopomorskiego.
Warunki zgłoszenia listy kandydatów na posłów określa kodeks wyborczy. Z przepisów zawartych w kodeksie wynika m.in., że komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów.
Komitet wyborczy partii politycznej, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej dla zgłaszania list kandydatów na posłów lub dla wspólnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, nie może zgłaszać samodzielnie list kandydatów na posłów. Komitet wyborczy partii politycznej może natomiast zgłaszać samodzielnie listy kandydatów na posłów, jeżeli partia wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej wyłącznie w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na senatorów.
Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w tym okręgu i większa niż dwukrotność tej liczby.
Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów na posłów. Nie można kandydować równocześnie na posła i na senatora.
Kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat.
Kandydatem na posła nie może być osoba m.in. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu czy skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zwrócono na to uwagę w informacji Państwowej Komisji Wyborczej. Jak podkreślono, uprawnionymi do zgłaszania list kandydatów na posłów są komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie (uchwałę) o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu danego komitetu.
Uprawnionym do zgłoszenia listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba imiennie przez niego upoważniona. Upoważnienie powinno zawierać pełną nazwę komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia, wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia oraz dane osoby upoważnionej. Treść upoważnienia powinna zawierać wyraźne stwierdzenie, że osoba wymieniona w upoważnieniu – z podaniem jej nazwiska, imion, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL – została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia listy kandydatów (lub list).
Podstawa prawna
Art. 98, 193, 208, 211 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (www.pkw.gov.pl).