Zgodnie z ustawą, podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli będą m.in.: premier, szef kancelarii premiera, minister oraz wojewoda.

Uprzywilejowaną pozycję zajmie szef rządu, którego uprawnienia wynikają z konstytucyjnych kompetencji do kontrolowania i koordynowania pracy członków rządu oraz sprawowania zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami administracji rządowej. Oznacza to, że premier może np. kontrolować ministrów, a w konsekwencji jednostki im podległe lub nadzorowane przez nich.

Według ustawy, wojewoda będzie mógł kontrolować jednostki samorządu terytorialnego, ale tylko, jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej przez nie realizowane.

Rozwiązania zawarte w ustawie dotyczą naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz wojewodów.