Zasady kontroli w ministerstwach, urzędach centralnych czy wojewódzkich będą zawarte w jednym akcie prawnym. Pozwoli to na zwiększenie ich skuteczności – wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy o kontroli w administracji rządowej. Obecnie odbywa się ona na podstawie zarządzeń, rozporządzeń czy nawet ustaw. W praktyce stosowanych jest 160 różnych procedur.

Jednolite zasady

– Nowe przepisy to swego rodzaju kodeks prowadzenia kontroli działalności organów administracji rządowej w Polsce – tłumaczy Józef Klim, poseł sprawozdawca. Dodaje, że ich celem jest wprowadzenie jednolitych uregulowań i trybu prowadzenia kontroli działalności administracyjnej.

Ustawa określa kompetencje i obowiązki zarówno kontrolowanego, jak i kontrolującego. Znalazły się w niej również przepisy, które zapewniają gwarancję bezstronności kontrolerów. Zgodnie z nimi osoba przeprowadzająca kontrolę będzie podlegała wyłączeniu z urzędu lub na wniosek. W tym drugim przypadku wystarczą do tego uzasadnione wątpliwości co do bezstronności kontrolera. Dodatkowo przed każdą kontrolą będzie musiał on podpisywać specjalne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na jego obiektywizm.

Nowe przepisy rozszerzają także kryteria kontroli. Należą do nich legalność, gospodarność, celowość oraz rzetelność. Oznacza to, że podmiot przeprowadzający kontrolę będzie badał nie tylko, czy urząd działa zgodnie z przepisami prawa, ale czy należycie, sumiennie i terminowo wypełnia swoje obowiązki.

Rygory dla samorządów

Przyjęte przez Sejm rozwiązania znajdą zastosowanie nie tylko do podmiotów administracji rządowej. Ich rygorom będą podlegały również samorządy przy wykonywaniu zadań rządowych, a wyjątkowo i przedsiębiorcy. W tym ostatnim przypadku chodzi o sytuację, gdy prywatne firmy będą realizowały zadanie finansowane z rządowych dotacji. Dodatkowo taka forma kontroli musi zostać przewidziana w umowie. Ustawa trafi teraz do Senatu. Wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

1100 tyle kontroli rocznie przeprowadzają ministerstwa