Radni nie mogą w uchwale ustalać stawek za najem nieruchomości należących do gminy.
Uchwała rady miejskiej w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy została unieważniona przez wojewodę zachodniopomorskiego. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym.

Ustalenie stawek

Zgodnie z tym przepisem rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Przepis ten przyznaje radzie kompetencję do określania zasad gospodarowania mieniem należącym do gminy. Na jego podstawie rada ustaliła konkretną stawkę za najem gminnych obiektów sportowych.
Wojewoda w trybie nadzoru stwierdził, że ustalanie stawek czynszu za najem nieruchomości należących do gminy nie mieści się w pojęciu zasad gospodarowania mieniem.

Tylko organ wykonawczy

Kompetencję do gospodarowania mieniem komunalnym ma wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wynika to wprost z treści art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz z art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nie- ruchomościami. Zgodnie z opinią organu nadzoru z tych regulacji jednoznacznie wynika, że uprawnionym do ustalenia stawek za najem nieruchomości komunalnych jest jedynie organ wykonawczy gminy.

Swoboda umów

Zdaniem organu nadzoru wskazanie konkretnych stawek czynszu przez radę stanowi naruszenie swobody zasady umów wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć relacje prawne według swego uznania. Jednak treść lub cel nie mogą się sprzeciwiać ani ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Skoro wolą ustawodawcy jest upoważnienie stron zawierających umowę najmu i dzierżawy do ustalenia również warunków rozwiązania umowy i zastrzeżeń dotyczących stawek czynszu, rada nie była uprawniona do stanowienia i określania ich w uchwale. Uchwała nie może bowiem bezpośrednio kształtować treści umowy.