Nie wystarczy wykazać tylko celu mieszkaniowego, aby zbyć nieruchomość należącą do gminy bez trybu przetargowego.
Wojewoda świętokrzyski uchylił uchwałę rady miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości. Rada wyraziła w niej zgodę na sprzedaż na rzecz małżonków nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto rada udzieliła 20 proc. bonifikaty. W wyjaśnieniu radni wskazali, że odstąpili od przetargowego trybu zbycia nieruchomości z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe.
Zdaniem organu nadzoru uchwała była niezgodna z art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem nieruchomości są sprzedawana albo oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Wykładnia art. 37 ust. 1 sytuuje generalną zasadę, że przy sprzedaży nieruchomości samorządu terytorialnego obowiązuje tryb przetargowy z enumeratywnie wymienionymi wyjątkami.
Natomiast w myśl art. 37 ust. 3 powołanego przez radę jako podstawa uchwały – wojewoda i rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości należących do samorządu terytorialnego mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych.
Cele te muszą być realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeśli nieruchomość ta została wybudowana na podstawie zezwolenia na budowę.
Wojewoda zaznaczył, że bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnych za zezwoleniem rady gminy może nastąpić wyłącznie z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne bądź cele wymienione w zdaniu 1 art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest to możliwe, jeśli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Zdaniem organu nadzoru rada miasta nie miała podstaw do zastosowania trybu bezprzetargowego przy sprzedaży nieruchomości. Przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe dla indywidualnych osób nie oznacza, że mamy do czynienia z wyjątkiem uzasadniającym wyłączenie trybu przetargowego.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego, sygn. PNK.I. 4131.75.2011.