Cudzoziemiec, który spełnia te warunki, może liczyć na uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Taką zasadę wprowadza uchwalona przez posłów na ostatnim posiedzeniu ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz trafi ona do Senatu.

W ustawie przyjęto domniemanie, że pobyt cudzoziemca w Polsce będzie się uważać za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie będzie wynikać z materiału dowodowego lub okoliczności sprawy. Nie trzeba będzie wykazywać możliwości wykonywania pracy lub posiadania dochodów lub mienia wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania przez rok.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony trzeba będzie złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. Cudzoziemiec korzystający z abolicji będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na 2 lata. W tym czasie będzie mógł podjąć pracę bez zezwolenia.