Sejm uchwalił 30 czerwca 2011 r. nowelizację ustawy – Prawo prasowe. Przewiduje ona możliwość wniesienia do sądu zażalenia na postanowienie prokuratora zezwalającego na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób. Chodzi tutaj o osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.

Prokurator będzie więc wydawał w takich sprawach postanowienie, a nie zarządzenie (jak to ma miejsce obecnie). Natomiast zażalenie na postanowienie prokuratora będzie rozpoznawał sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie.

Wskazanie w przepisie na taką właściwość sądu stanowi wyjątek od ogólnej jego właściwości jako organu kontrolnego w postępowaniu przygotowawczym.

Do tej pory przepisy prawa prasowego takiej możliwości nie przewidywały.

Nowelizacja ustawy – Prawo prasowe nastąpiła z powodu niekonstytucyjności art. 13 ust. 3 prawa prasowego.

Z wnioskiem o stwierdzenie jej wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich 5 września 2009 r. (K 25/09). Natomiast zarówno Sejm, jak i prokurator generalny w postępowaniu przed trybunałem potwierdzili zarzut niekonstytucyjności tego przepisu.

Wskazywano przy tym, że wspomniany art. 13 ust. 3 prawa prasowego w dotychczasowym brzmieniu ingeruje w życie prywatne, rodzinne, cześć oraz dobre imię podejrzanego i członków jego rodziny, a jednocześnie całkowicie wyłącza drogę sądową, na której można byłoby dochodzić naruszonych praw.

Zwracano również uwagę, że ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego może wywołać niekorzystne konsekwencje zarówno dla niego samego, jak i dla jego rodziny.

Pomimo tego zarówno art. 13 ust. 3 prawa prasowego, jak i inne przepisy nie przewidywały do tej pory możliwości wniesienia zażalenia na takie postanowienie prokuratora. Tę niezaskarżalność tłumaczono tym, że zezwolenie prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego nie zamyka drogi do wydania wyroku i nie dotyczy środka zabezpieczającego.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Nowelizację ustawy – Prawo prasowe rozpatrzy Senat.

Ważne!

Zażalenie na postanowienie prokuratora będzie rozpoznawał sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie

Podstawa prawna

Art. 1 – 2 ustawy z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

Art. 13 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z późn. zm.).