Zdarza się, że hotele, poprzez zamieszczenie w regulaminie odpowiednich zapisów, próbują ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej przez ich klientów. Ośrodki wypoczynkowe ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. Mają także obowiązek przyjąć na przechowanie kosztowności.
ikona lupy />
Obowiązki hoteli / DGP

Nieważny regulamin

Nie oznacza to jednak, że takie wyłączenie jest skuteczne i nie możemy domagać się od hotelu odszkodowania. Prawo nakłada bowiem na prowadzących hotele, pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy gości hotelowych.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i orzecznictwem Sądu Najwyższego, osoby prowadzące zarobkowo hotel są odpowiedzialne za szkodę powstałą w wyniku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej przez ich klientów. Odpowiedzialność obejmuje nie tylko przedmioty, które fizycznie znajdują się w pokoju hotelowym.
Rzeczą wniesioną jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu znajduje się w tym hotelu albo nawet poza nim, jeżeli została powierzona prowadzącemu hotel albo umieszczona w miejscu przez niego wskazanym.
Odpowiedzialność właścicieli podyktowana jest tym, że korzystający z hotelu nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa swoich rzeczy, gdyż mają do nich dostęp pracownicy zakładu, a często także osoby trzecie.

Ograniczenia

Hotel może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli okaże się, że szkoda wynikła: z właściwości rzeczy (przedmioty kruche, nietrwałe), z działania siły wyższej, której nie można było przewidzieć (np. trzęsienie ziemi, powódź), z winy klienta lub jego gościa.
Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionej jest ograniczona w stosunku do jednego gościa do wysokości stukrotnej należności za dostarczoną usługę (cena pokoju za dobę). Odpowiedzialność za każdą rzecz nie może jednak przekraczać 50-krotnej wysokości tej należności.
Takie ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli utracono lub uszkodzono rzeczy złożone w depozycie hotelowym. Odpowiedzialność hotelu nie jest ograniczona także wówczas, gdy hotelarz odmówił przyjęcia przedmiotów do przechowania, a miał taki obowiązek lub gdy szkoda wynikła z winy lub rażącego niedbalstwa hotelarza lub osoby u niego zatrudnionej.

Obowiązki hotelu

Zdarzają się przypadki, że hotele nie chcą przyjmować wartościowych rzeczy na przechowanie. Tymczasem prawo nakłada na hotelarzy obowiązek przyjęcia na przechowanie kosztowności. Hotel musi umożliwić gościom umieszczenie w depozycie pieniędzy i innych cennych przedmiotów, chyba że zagrażają one bezpieczeństwu lub zdecydowanie przekraczają wartością lub wielkością standard hotelu. Taka usługa powinna być udostępniana gościom nieodpłatnie i przez całą dobę.

Depozyt

Gość, który zostawi rzeczy w depozycie, otrzyma specjalny klucz. Klucz uniwersalny jest przechowywany u pracownika recepcji, a duplikat klucza gościa w banku. Kierownik recepcji nadzoruje i ewidencjonuje stan skrytek oraz prawidłowość dokumentacji. Zasady korzystania z depozytu gość otrzymuje po podpisaniu umowy. Dostaje wtedy tzw. kwit depozytowy.
Prowadzący hotel ma obowiązek przyjąć na przechowanie m.in. przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną oraz wartościowe przedmioty powszechnego użytku, na przykład laptopy, aparaty fotograficzne, kamery.
Często w hotelach są zainstalowane sejfy w pokojach. W takim przypadku nie podpisuje się umowy użyczenia depozytu, a za utratę lub uszkodzenie kosztowności przechowywanych w sejfie pokojowym odpowiada wynajmujący pokój.