235 zł od adwokata i 70 zł od aplikanta adwokackiego – dokładnie tyle będą wynosić podstawowe składki samorządowe w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ponadto członkowie Izby wyrażają zaniepokojenie wobec prac parlamentarnych nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych - informuje portal adwokatura.pl.

Uchwałę w sprawie podwyższenia składek od adwokatów oraz aplikantów adwokackich przegłosowano na dorocznym zgromadzeniu.

W innej uchwale, adwokaci wyrazili zaniepokojenie rozszerzeniem udzielenia osobom nieposiadającym szczególnych kwalifikacji (wynikających z odbytej aplikacji zakończonej zdanym egzaminem zawodowym i nienależących do prawniczych zawodów zaufania publicznego) uprawnienia do wykonywania czynności zastępstwa procesowego.

Podobnego zdania są adwokaci z Bielska-Białej. - Sam dyplom ukończenia studiów prawniczych to za mało, żeby móc reprezentować klientów w sądach – uznała tamtejsza Izba.

O to pełna treść uchwały Izby Adwokackiej w Warszawie:

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie wyraża stanowczy sprzeciw wobec prac parlamentarnych nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Podstawową zasadą demokratycznego państwa prawnego jest nakaz respektowania norm ustalonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzonych orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

„Ustawodawca winien nadto dostrzegać potrzebę zagwarantowania właściwego standardu legalnie wykonywanej pomocy prawnej …” – niech te słowa z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego będą drogowskazem dla stanowiących prawo.

Adwokatura warszawska protestuje przeciwko nieuwzględnianiu stanowiska prezentowanego przez przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego, zgłaszanego w trakcie prac parlamentarnych. Domagamy się - również w trakcie prac legislacyjnych - poszanowania prawa, poszanowania podstawowych interesów naszego zawodu, do którego dostęp limitowany jest jedynie wysokim poziomem wiedzy prawniczej, weryfikowanej przez organy Państwa.

Rozszerzenie udzielenia osobom nieposiadającym szczególnych kwalifikacji (wynikających z odbytej aplikacji zakończonej zdanym egzaminem zawodowym i nienależących do prawniczych zawodów zaufania publicznego) uprawnienia do wykonywania czynności zastępstwa procesowego nie tylko narusza normy Konstytucji, ale wprost godzi w interes wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwo obrotu prawnego. Tego rodzaju rozwiązanie prowadziłoby do oddania istotnych interesów obywateli w ręce osób nieponoszących odpowiedzialności takiej jak profesjonalni prawnicy, a także bez zabezpieczenia w postaci: obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jasno określonych zasad odpowiedzi dyscyplinarnej i statuowanej prawem tajemnicy zawodowej.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań ustawowych prowadziłoby do dyskryminacji osób wykonujących wysokokwalifikowane zawody zaufania publicznego: adwokatów, radców prawnych a także aplikantów adwokackich i radcowskich, poprzez wprowadzenie nierówności procesowej, na korzyść niedostatecznie przygotowanych absolwentów studiów prawniczych do występowania przed szeroko pojmowanymi organami wymiaru sprawiedliwości. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie apeluje do innych zawodów zaufania publicznego, w tym do środowiska sędziów, o wsparcie naszych starań by politycy, za cenę doraźnych korzyści politycznych i taniego poklasku przedwyborczego, nie godzili w podstawowe interesy wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwo prawne obywateli.