Małżonkowie mają zamiar wziąć rozwód. Mają jednak dwoje dzieci. W związku z tym zastanawiają się, jak wygląda kwestia opieki nad dziećmi po rozwodzie.

– Czy musimy przedstawić w sądzie porozumienie co do opieki nad dziećmi – pyta pani Karolina z Poznania.

Małżonkowie zastanawiają się również, co będzie w sytuacji, jeśli nie złożą w sądzie takiego porozumienia.

Rozwód kształtuje na nowo jedynie sposób wykonywania władzy rodzicielskiej każdego z rodziców względem wspólnych małoletnich dzieci. Nie zmienia on jednak zakresu ich obowiązków w stosunku do nich.

– Sprawa wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania i wychowania jest rozstrzygana przez sąd w wyroku rozwodowym – wyjaśnia radca prawny Gabriela Morawska-Stanecka z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych GMS w Katowicach. I dodaje, że ustawa nie nakazuje małżonkom przedstawić przed sądem porozumienia co do opieki nad dziećmi, jeżeli jednak rodzice zdecydują, że chcą wspólnie wykonywać władzę rodzicielską, takie porozumienie muszą przedłożyć. Powinno ono być zgodne z dobrem dzieci.

Treść porozumienia

Zawierając porozumienie, rodzice powinni mieć na uwadze zachowanie jak najlepszych relacji dzieci z obojgiem rodziców, gdyż jest to niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka.

– W pierwszej kolejności rodzice powinni ustalić miejsce pobytu dzieci – z którym z nich dzieci będą mieszkały oraz w jaki sposób, kiedy i gdzie będą spotykały się z rodzicem, z którym nie przebywają na stałe – wyjaśnia mecenas Gabriela Morawska-Stanecka.

Mecenas zwraca również uwagę, że bardzo istotną kwestią jest również ustalenie, w jaki sposób dzieci będą kontaktowały się z innymi osobami, z którymi mają więź. Chodzi tu np. o dziadków, członków rodziny oraz znajomych każdego z rodziców.

– Dla dzieci bowiem niezmiernie ważną kwestią jest, aby tego typu więzi nie uległy osłabieniu lub zerwaniu. W porozumieniu powinny znaleźć się również ustalenia dotyczące spędzania przez dzieci świąt, uroczystości rodzinnych czy wakacji – podkreśla mecenas Gabriela Morawska-Stanecka.

Edukacja dzieci

Inną ważną kwestią, jaką rodzice powinni uregulować w porozumieniu, jest sprawa edukacji dzieci, sposobu podejmowania decyzji chociażby co do wyboru szkoły, które z nich będzie utrzymywało kontakty ze szkołą, w jaki sposób będą finansowane podręczniki, pomoce naukowe, wycieczki szkolne czy zajęcia pozalekcyjne.

– Ustalenia powinny dotyczyć również spraw związanych ze zdrowiem dzieci, w tym, w jaki sposób i przez kogo będą podejmowane decyzje o wyborze lekarza, metod ewentualnego leczenia, które z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w przypadku ich choroby, jak również kto będzie finansował leczenie, zarówno rutynowe, jak i specjalistyczne – radzi mecenas Gabriela Morawska-Stanecka.

Porozumienie musi obejmować również finansową opiekę nad dziećmi – które z rodziców będzie płaciło alimenty i w jakiej wysokości oraz na co będą przeznaczane te kwoty.

Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka podkreśla również, że rodzice powinni zdecydować o sposobie finansowania innych wydatków (komputer, rower, prawo jazdy itp.) jak również o kwestii ewentualnego kieszonkowego dla dzieci.

Ostatnią kwestią jest określenie sposobu komunikowania się między rodzicami w różnych sytuacjach, również wówczas, gdy z uwagi na nowe okoliczności poczynione ustalenia będą musiały ulec zmianie.

PRZYKŁAD

Jeżeli rodzice są bierni, o opiece zadecyduje sąd

W sytuacji gdy rodzice nie przedstawili porozumienia zarówno o władzy rodzicielskiej, jak i o innych istotnych kwestiach, jak alimenty czy kontakty z drugim rodzicem, decyduje sąd. Powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, sąd jednocześnie określa w wyroku, do jakich obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka ogranicza władzę rodzicielską drugiego z rodziców.

Podstawa prawna

Art. 58 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59).