W trybie licytacji elektronicznej właściwy proces licytowania polegający na składaniu kolejnych korzystniejszych postąpień, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, jest poprzedzony procedurą skład ania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z wymaganiami odnośnie obligatoryjnej treści ogłoszenia wynikającymi z art. 75 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej w tekście: ustawa Pzp). Termin ten, zgodnie z dyspozycją art. 76 ust. 1 ustawy Pzp, nie może być krótszy niż siedem dni od dnia ogłoszenia.
Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji podlegają ocenie zamawiającego, w szczególności w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu. Licytacja elektroniczna może być stosowana wyłącznie do udzielania zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zatem zamawiający nie ma obowiązku żądania złożenia wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak zamawiający żądanie w ww. zakresie sformułował (wymagał złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych) dokonuje oceny złożonych dokumentów.