Ustawodawca w art. 45 ust. ustawy 6 – Prawo zamówień publicznych określił zamknięty form, katalog w których wadium może zostać wniesione. Zamawiający może nie wadium żądać w innych formach niż zawarte we wskazanym przepisie. ma Wykonawca natomiast wniesienia możliwość wadium w jednej lub kilku dowolnie wybranych formach spośród katalogu zawartego w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p.

Coraz liczniejsza grupa wykonawców wnosi wadium w formie bankowej gwarancji ubezpieczeniowej. lub Dla zachowania ważności tej formy wadium muszą być spełnione jednak wymogi istotne formalno-prawne.

Zakaz zmian

W wyroku z 3 września 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 868/08) Krajowa Izba Odwoławcza że uznała, ma nie możliwości poprawienia błędnej gwarancji ubezpieczeniowej na etapie oceny ofert. Ustawa – Prawo zamówień publicznych nie daje możliwości zmiany zapisów gwarancji po terminie składania ofert. Możliwość art. zastosowania 65 k.c. jest wyłączona, gdyż on ma zastosowanie do umów, a gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem jednostronnym gwaranta do zapłaty kwoty wadium na rzecz beneficjenta po złożeniu oświadczenia przez beneficjenta dotyczącego odmowy podpisania umowy przez wykonawcę. Podkreślenia wymaga, że ustawa – Prawo zamówień publicznych ze szczególnym rygoryzmem kwestie traktuje wnoszenia Powoduje wadium. to niemożność jego uzupełnienia po terminie składania ofert, pomimo że przepisy tej ustawy umożliwiają uzupełnianie innych dokumentów. Wyjaśnienia złożone przez ubezpieczyciela nie mogą mieć charakteru sanującego błędną gwarancję ubezpieczeniową, gdyż zostały złożone po terminie składania ofert. Ponadto wskazać należy, że nie ma podstaw prawnych w ustawie – Prawo zamówień publicznych pozwalających zamawiającemu na uznanie wyjaśnień ubezpieczyciela za wystarczające do zmiany warunków gwarancji.

Podobnie z 23 w wyroku kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 455/09) Izba stwierdziła, że gwarancja ubezpieczeniowa dokument jako załączony do oferty Odwołującego na potwierdzenie wadium wniesienia zamawiającego w wymaganej przez nie formie stanowi treści oferty jest i nie dopuszczalne w trybie art. 87 ust. 2 ustawy pkt 1 p.z.p. dokonywanie w treści poprawek gwarancji dokumentu ubezpieczeniowej.

Treść gwarancji

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oraz piśmiennictwem bankowej treść gwarancji lub ubezpieczeniowej przedkładanej jako forma wadium przetargowego musi podlegać ocenie w oparciu o literalne brzmienie przedkładanego dokumentu. Zamawiający nie powinien dokonywać interpretacji treści w szczególności otrzymanego dokumentu w zakresie katalogu skutkujących okoliczności kwoty zatrzymaniem wadium.

Natomiast nie obowiązku ma przenoszenia do treści gwarancji treści przepisów w art. zawartych 46 ust. 4a i ust. ustawy 5 p.z.p. jest Wystarczające odwołanie do się w treści gwarancji wskazanych ustawy norm – patrz wyrok KIO z 17 listopada 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2396/10).

Potwierdzeniem zasady, iż gwarancja musi jednoznacznie odnosić i w pełni się do okoliczności zatrzymania kwoty wadium określonych w ustawie p.z.p. zawarte jest w wyroku z 20 KIO stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 19/09). Skład orzekający Izby uwzględniając odwołanie uzasadniał, iż „Artykuł 81 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 – r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z 2008 r. nr 192, poz. 1179) stanowi, że gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych zapłaty, warunków które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie do beneficjent załączy sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne rzecz na beneficjenta gwarancji – albo bezpośrednio za pośrednictwem innego banku. Z brzmienia powyższej definicji wynika, że do essentialia negotii gwarancji bankowej należą co najmniej: określenie warunków świadczenia pieniężnego i złożenie bank przez zobowiązania do spełnienia pieniężnego świadczenia w przypadku zaistnienia określonych warunków. Ponadto doktryna wskazuje na dodatkowe elementy przedmiotowo istotne gwarancji bankowej, tj. na określenie zabezpieczonego i określenie rezultatu wysokości sumy pieniężnej, ma którą zapłacić gwarant w razie ziszczenia się zabezpieczonego rezultatu. Biorąc to pod uwagę, izba uznała, gwarancja że bankowa w swej treści powinna określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie banku obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 pkt 1–3 ustawy. Oczywiste jest, że nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów, określenie może warunków nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których bank będzie do zobowiązany lub zapłaty, odesłanie do przepisów prawa te warunki określających czy też nawet w sposób lakoniczny poprzez wskazanie, że bank zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, nie aby budzić wątpliwości beneficjenta co gwarancji do możliwości zaspokojenia się z gwarancji. W przedmiotowej sprawie wątpliwość taka powstała po stronie zamawiającego i Izba ją uznała za uzasadnioną. Przede wszystkim odwołujący słusznie zauważył, że ustawa prawo reguluje do zatrzymania wadium w sposób szerszy niż przepis art. 704 k.c., obejmując swoim działaniem także sytuacje przed wyborem oferty najkorzystniejszej.”

Okoliczności utraty wadium

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 21 maja 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 594/09) izba dokument wskazała, że potwierdzający wniesienie wadium należy rozpatrywać, pod biorąc uwagę ściśle jego brzmienie. w treści Jeżeli gwarancji nie wymieniono dwóch przesłanek utraty nie wadium, można zakwalifikować tego jako błędu pisarskiego (błędu w drukowaniu). bankowa Gwarancja stanowi zobowiązanie abstrakcyjne i samoistne w relacji do stosunku podstawowego, tj. stosunku przetargowego. interpretacji Do treści gwarancji wadialnej nie można stosować liberalnych zasad wykładni oświadczeń woli, wskazanych w art. 65 § 1 ustawy – Kodeks cywilny. Pewność co do wypłaty wadium musi zaistnieć zamawiającego) (dla już w chwili otwarcia ofert, zatem okoliczności wyjaśniające treść gwarancji wadialnej nie mogą mieć znaczenia oceny dla skuteczności wniesienia wadium. Izba wskazała również, do że gwarancji wadialnej nie można zastosować postępowania przewidzianego w art. 87 ustawy Pzp (procedura i poprawiania wyjaśniania oferty), ponieważ wadium stanowi nie treści oferty.

Podobnie uznała Izba w wyroku z 20 stycznia r., 2011 sygn. KIO akt 58/11, w którym „Jakiekolwiek stwierdzono, że w kształtowaniu odstępstwa rezultatu zabezpieczenia, zawężają które zakres odpowiedzialności gwaranta w stosunku formuły zawartej do w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Izba za uznaje nieprawidłowe. (...)

Zatem skoro gwarancja ani nie wymienia wszystkich przesłanek zatrzymania wadium, ani nie odwołuje się w sposób ogólny do przepisu art. 46 prawa zamówień publicznych, należy uznać, że wadium nie zostało prawidłowo. wniesione W związku z powyższym wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania podstawie na art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., jego w konsekwencji czego oferta powinna być uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 4 ust. ustawy. Powyższego poglądu co do wadliwości złożonej gwarancji bankowej mogą nie zmienić wyjaśnienia Pismo wystawcy. to zawiera co prawda wyjaśnienie intencji banku co do podstaw zabezpieczenia praw zamawiającego, lecz treść gwarancji pozostaje w sprzeczności z treścią pisma”.

Potwierdzenie powyższej zasady zawarte jest przykładowo w wyroku Krajowej izby Odwoławczej z 21 stycznia r. 2011 sygn. akt KIO 36/11. Izba we wskazanym wyroku stwierdza, że ewentualne uzupełnienie dokumentu gwarancji w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych jest niedopuszczalne Obligatoryjnym (...) treści elementem gwarancji jest wskazanie rezultatu«, »zabezpieczonego co następuje przez wskazanie okoliczności, zaistnienie których powodem będzie żądania zapłaty przez beneficjenta ziszczenia się gwarancji (zatrzymania wadium). Określenie zabezpieczonego rezultatu powinno nastąpić zgodnie art. z dyspozycją 46 ust. 4a i 5 ustawy p.z.p. oczywiste, i co, w kwocie pieniężnej wymaganej SIWZ. postanowieniami Jakiekolwiek odstępstwa w kształtowaniu rezultatu zabezpieczenia, zawężają które zakres odpowiedzialności gwaranta, a w przedmiotowej jest sprawie to ograniczenie wysokości wadium, chociażby w wyniku popełnienia pomyłki przez dokumentu, wystawcę należy uznać za nieprawidłowe i prowadzące do wniosku, że wadium nie zostało wniesione”. Izba wskazała również, że dokument potwierdzający wniesienie wadium nie jest treścią oferty i nie mają do niego zastosowania art. przepisy 87 ust. 1 i art. ust. 87 2 pkt 3 ustawy p.z.p. dotyczące ewentualnych wyjaśnień dotyczących treści dokumentu lub poprawiania zawartych w nim pomyłek. Brak jest także możliwości uzupełnienia gwarancji treści wadialnej po terminie składania ofert, w trybie art. ust. 26 3 ustawy.

W odniesieniu gwarancji do wadialnej obowiązuje uzupełniania zakaz dokumentu oraz gwarancji wyjaśniania wadialnej przewidzianej w art. odpowiednio 26 i art. ustawy Prawo 87 zamówień publicznych