Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w art. 26 ust. 3 zobowiązuje zamawiającego aby wezwał wykonawcę, który w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw do ich uzupełnienia.

Rola zamawiającego

Ustawodawca nie określił jednak jaki termin zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa również zasad ustalania terminów jakie wykonawcy powinni otrzymać od zamawiającego na przygotowanie odpowiedzi na wezwanie skierowane na podstawie art. 26 ust. 3 tej ustawy. W konsekwencji to zamawiający w sposób arbitralny ustala jaki termin wyznaczyć wykonawcom w wezwaniu do uzupełniania dokumentów.

Wskazać jednak należy, że uwzględniając ratio legis normy wyrażonej w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, którą jest „ratowanie” wykonawców przed wykluczeniem z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (względnie przed odrzuceniem złożonej oferty) wyznaczany przez zamawiających termin powinien realnie umożliwiać uzupełnienie przez wykonawców brakujących dokumentów lub oświadczeń.

Ocena sytuacji

Zatem zamawiający powinien dokonać obiektywnej oceny konkretnej sytuacji i ustalić termin umożliwiający uzyskanie i dostarczenie przez wykonawcę brakujących dokumentów.

Inny termin może wyznaczyć zamawiający wzywając wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu, którego oferta jest najdroższa i nie ma racjonalnych przesłanek że uzyska przedmiotowe zamówienie a inny termin (dłuższy) powinien być wyznaczony w sytuacji gdy wezwaniu podlega wykonawca który złożył najtańszą ofertę. Wskazana sytuacja dotyczy przypadku gdy wzywany jest tylko jeden z wykonawców.

W przypadku gdy wezwaniu w danym postępowaniu podlega kilku wykonawców, termin wyznaczony przez zamawiającego powinien być taki sam dla wszystkich do których kierowane jest wezwanie.

Zakaz i odwołanie

Jeżeli wyznaczony termin na uzupełnianie dokumentów jest bardzo krótki np. wezwanie wysłano w godzinach popołudniowych a odpowiedź musi być złożona dnia następnego w godzinach porannych, wykonawca może wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (wskazana możliwość dotyczy jednak wyłącznie postępowań o wartości wyższej od tzw. progów unijnych).

Wskazać bowiem należy, że wyznaczanie nieracjonalnych terminów uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych ponieważ prowadzi do obejścia obowiązku uzupełniania dokumentów.

Wnosząc odwołanie wykonawca powinien żądać powtórzenia czynności wezwania do uzupełnienia braków poprzez wyznaczenie realnego terminu na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Lift

W przypadku gdy wezwaniu w danym postępowaniu podlega kilku wykonawców, termin wyznaczony przez zamawiającego powinien być taki sam dla wszystkich, do których kierowane jest wezwanie