Rozporządzenie zostało wprowadzone w związku z koniecznością implementacji do prawa polskiego wymogów zawartych w dyrektywie 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. U. UE L 120 z 15 maja 2009 r.).

Kryteria oceny

Rozporządzenie określa inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166), nie będących pojazdami specjalnymi.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury pojazdy kategorii M i N to odpowiednio:

● kategoria M – pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu osób,

● kategoria N – pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków.

Konsekwencje rozporządzenia

W konsekwencji wprowadzonego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, każdy zamawiający dokonując zakupu samochodów mieszczących się w kategorii M lub N, musi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić poza ceną realizacji zamówienia, co najmniej jeszcze kryteria oceny ofert odnoszące się do:

1) zużycia energii;

2) emisji dwutlenku węgla;

3) emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Kryteria oceny ofert, wskazane powyżej, wyraża się w postaci:

1) wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń albo

2) wartości pieniężnej odzwierciedlającej koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.

W zakresie kryteriów oceny ofert odnoszących się do wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń zamawiający zobowiązany jest uwzględnić w szczególności:

1) wielkość zużywanej energii, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą – określoną według innej metody pomiaru zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert;

2) wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą – określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert;

3) wyrażone łącznie lub oddzielnie wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (nie metanowych albo ich sumy), zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, zapewniającej porównywalność ofert.

Szczegóły zasad ustalania tych wymogów określa wskazane na wstępie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja br.

Kiedy można nie stosować

Jeżeli zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia na zakup samochodu kategorii M lub N wymogi techniczne jakie musi spełniać oferowany pojazd w zakresie:

● zużycia energii;

● emisji dwutlenku węgla;

● emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

wówczas przepisów rozporządzenia się nie stosuje.

Rozporządzenie nie określa wag jakie zamawiający musi przyporządkować obowiązkowym kryteriom oceny ofert. W konsekwencji to zamawiający decyduje jakie znacznie będą miały nowe kryteria narzucone wskazanym na wstępie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów a jakie cena realizacji zamówienia, okres gwarancji, czas dostawy itp.

Rozporządzenie wchodząc w życie 25 maja 2011 r. dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od wskazanej daty.