Bez względu na koszt wynagrodzenia (np. w sytuacji gdy wartość umowy nie przekracza równowartości 14 tys. euro) wypłacanego wykonawcy za wykonanie projektu architektonicznego zamawiający zobowiązany jest dochować należytej staranności i odpowiednio zabezpieczyć swoje prawa do zamawianego opracowania projektowego.

W przypadku zbyt ogólnych zapisów zawartych w umowie może się bowiem okazać, że ustalona w umowie kwota będzie ulegała kolejnym zwiększeniom jeżeli zamawiający będzie chciał wykorzystywać zamówiony projekt na kolejnych polach eksploatacji.

Kupując projekt architektoniczny należy w umowie wprowadzić zapisy potwierdzające nabycie przez zamawiającego pełni praw autorskich do danego dzieła architektonicznego.

Zawierając umowę o wykonanie projektu architektonicznego zamawiający powinien jednoznacznie rozstrzygnąć, czy może wykorzystywać dany projekt do jednej inwestycji czy też będzie miał możliwość jego powtarzania przy zaistnieniu takiej potrzeby w przyszłości.

W umowie warto zawrzeć wyraźną klauzulę, na mocy której autor dokumentacji przenosi na zamawiającego (inwestora) autorskie prawa majątkowe do dzieła objętego umową.

Dla skuteczności przeniesienia praw majątkowych do dzieła z autora na zamawiającego, koniecznym jest enumeratywne określenie w umowie pól eksploatacji, na których prawa te są przenoszone. W art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) określono odrębne pola eksploatacji, które można wpisać do umowy o wykonanie projektu architektonicznego.

Umowa dotycząca opracowania projektu architektonicznego powinna precyzyjnie określać, za co autor projektu otrzymuje wynagrodzenie. W mojej ocenie najistotniejsze jest aby zapisy umowy zawierały jednoznaczne określenie, iż wynagrodzenie obejmuje nie tylko sporządzenie projektu ale również przekazanie praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie. Wynagrodzenie umowne powinno również obejmować nadzór autorski w trakcie prowadzenia inwestycji objętej sporządzaną dokumentacją projektową oraz zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie przez zamawiającego.