Zlecając wykonanie projektu architektonicznego zamawiający powinien w treści umowy precyzyjnie określić warunki wykonania zamawianego projektu zwłaszcza w zakresie przekazania praw architektonicznych oraz zgody autora projektu na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.
Bez względu na koszt wynagrodzenia (np. w sytuacji gdy wartość umowy nie przekracza równowartości 14 tys. euro) wypłacanego wykonawcy za wykonanie projektu architektonicznego zamawiający zobowiązany jest dochować należytej staranności i odpowiednio zabezpieczyć swoje prawa do zamawianego opracowania projektowego.
W przypadku zbyt ogólnych zapisów zawartych w umowie może się bowiem okazać, że ustalona w umowie kwota będzie ulegała kolejnym zwiększeniom jeżeli zamawiający będzie chciał wykorzystywać zamówiony projekt na kolejnych polach eksploatacji.