Aby prawa pasażerów kolei były respektowane, należy zwiększyć liczbę kontroli u przewoźników przeprowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego – twierdzi rzecznik praw obywatelskich.
Ograniczone zasoby kadrowe nie pozwalają prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) skutecznie kontrolować przewoźników kolejowych. Dlatego też rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury o jak najszybsze dofinansowanie urzędu.
Okresowe kontrole przewoźników kolejowych dotyczące tworzenia odpowiednich warunków podróżowania to podstawowa forma sprawowania przez prezesa UTK nadzoru nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia nr 1371/ 2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U.UE L 07.315.14 z późn. zm.). Na podstawie tego aktu prawnego prezes UTK ma obowiązek m.in. kontroli tworzenia przez przedsiębiorców kolejowych odpowiednich warunków podróżowania. Powinien więc sprawdzać m.in., jak działa system informacji dla podróżnych, jaka jest dostępność biletów, czy przewoźnicy stosują normy jakości obsługi pasażerów.
Jednak z powodu braku kadry kontrole nie są przeprowadzane tak często, jak powinny. W efekcie cierpią pasażerowie, których prawa nadal nie są przestrzegane przez przewoźników. Z tego powodu rzecznik praw obywatelskich skierowała do ministerstwa infrastruktury pismo, w którym wskazuje na potrzebę zwiększenia kadry w UTK. RPO podaje, że dla realizacji zadań, jakie na prezesa UTK nałożyło unijne rozporządzenie, należy wzmocnić urząd o 27 etatów.