Od 1 lipca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca uzyska informacje o numerach NIP i REGON spółki cywilnej, a nawet o intercyzie kontrahenta i jego małżonka.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie od 1 lipca 2011 r. prowadziła ewidencję przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępniała informacje o działających na rynku firmach. Dane wpisane do rejestru często mogą okazać się użyteczne dla kontrahenta przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy z konkretną firmą.

Użyteczne szczegóły

Centralna Ewidencja poinformuje nawet o takich szczegółach, jak istnienie lub ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej u przedsiębiorcy. Informacje o rodzaju ustroju majątkowego mają wpływ na wybór składników majątku, z których będzie prowadzona egzekucja w razie nieuregulowania przez firmę należności. Pozwalają przede wszystkim ustalić, czy będzie z czego wyegzekwować kwoty z niezapłaconych rachunków.
Na dodatkowe obowiązki finansowe kontrahenta ma wpływ także fakt, że jest on stroną umowy spółki cywilnej. Informacja o tym fakcie również będzie miała znaczenie w relacjach biznesowych. Przedsiębiorca odpowiada wówczas solidarnie z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania spółki. Natomiast każdy wspólnik będący osobą fizyczną uzyskuje odrębny wpis do ewidencji jako przedsiębiorca i dlatego spółka cywilna traktowana jest jako jedna z form wykonywania działalności gospodarczej. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do CEIDG musi być wpisany również numer identyfikacji podatkowej NIP i numer REGON spółek cywilnych, jeśli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Rejestr pełnomocnictw

W ramach CEIDG zostanie również uruchomiony od 1 stycznia 2012 r. rejestr pełnomocnictw. Będą tam wpisywane wszystkie niezbędne dane pełnomocnika, gdy przedsiębiorca udzielił mu ogólnego pełnomocnictwa.
– To bardzo praktyczne rozwiązanie. Na przedsiębiorcy nie będzie już ciążył obowiązek udzielenia takiej osobie odrębnego pełnomocnictwa i uiszczenia za każdym razem opłaty skarbowej. Takie rozwiązanie okaże się szczególnie przydatne dla pełno- mocników występujących w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną – ocenia nowe rozwiązanie adwokat Mateusz Kubicki z kancelarii Olczyk & Kubicki.
Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r., poz. 1447 z późn. zm.).