Do ewidencji działalności gospodarczej zostaną wpisane również informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, dane jego pełnomocnika, a także adres jego poczty elektronicznej oraz strony internetowej.
W dniu 13 maja br. Sejm – nowelizując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – zmienił przepisy umożliwiające przedsiębiorcom rozpoczynanie działalności w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mimo że nie zdążyły one jeszcze wejść w życie.

Złagodzone wymogi

Zgodnie z nowelą zostały złagodzone wymogi dotyczące przekazywania danych i informacji do CEIDG. Nie trzeba ich już będzie przesyłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lecz może się to odbywać w inny sposób środkami komunikacji elektronicznej, na przykład pocztą elektroniczną.
– Gdy pismo zostanie doręczone za pomocą faksu, to nie można przyjąć, że odbyło się to za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – tłumaczy adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy, powołując się przy tym na orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Więcej danych

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak informacji o przedsiębiorcy, które zostaną wpisane do CEIDG w związku z rozpoczęciem przez niego prowadzenia działalności gospodarczej. W CEIDG powinien znaleźć się adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy i jego strony internetowej, gdy zgłosił informacje we wniosku.
– Gdy przedsiębiorca przekaże te dane, musi liczyć się z tym, że zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie CEIDG, a doręczenia na adres e-mailowy będą prawnie skuteczne. Natomiast gdy nie zgadza się na to, wówczas nie musi ich podawać – mówi Maria Urbańska.
Oprócz tego do CEIDG zostaną wpisane również informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, dane jego pełnomocnika oraz NIP i REGON spółek cywilnych, gdy przedsiebiorca zawarł umowy takich spółek.
Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).