Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom podejmowanie działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca będzie jednak mógł określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Senat przyjął bez poprawek ustawę z 13 maja 2011r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011r. Jednak do końca roku osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mogą nadal składać w gminie wnioski o wpis do ewidencji w papierowej formie.
Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom podejmowanie działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Infor- macji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca będzie jednak mógł określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.