Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom podejmowanie działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca będzie jednak mógł określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Senat przyjął bez poprawek ustawę z 13 maja 2011r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011r. Jednak do końca roku osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mogą nadal składać w gminie wnioski o wpis do ewidencji w papierowej formie.
Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom podejmowanie działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Infor- macji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca będzie jednak mógł określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Elektroniczne formularze

Znowelizowane przepisy przewidują złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej lub ministra gospodarki. Będą mogli to zrobić również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Następnie otrzymają od CEIDG na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Ustawodawca przewidział też możliwość złożenia osobiście lub pocztą listem poleconym wniosków o wpis do CFEIDG na formularzu papierowym pobranym w urzędzie gminy. Będzie to jednak możliwe tylko do końca roku.
Wtedy gmina przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, opatrzy podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisze podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP bądź osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Poprawianie błędów

Gdy przez internet zostanie złożony wniosek z błędami, to system telein- formatyczny CEIDG niezwłocznie poinformuje o tym wnioskodawcę. Inna procedura obowiązuje, gdy braki będzie miał wniosek złożony na papierze. Gmina niezwłocznie wezwie zainteresowanego do skorygowania wniosku lub poprawienia go w ciągu 7 dni roboczych i wskaże uchybienia. Gdy przedsiębiorca nie poprawi wniosku w terminie, to zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
Rodzaje podpisów elektronicznych
● weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
● potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP
● podpis osobisty (o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych)
● inny podpis akceptowany przez CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas złożenia
Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).