Spadkodawca będzie mógł wybrać w testamencie system prawny, według którego prowadzona będzie sprawa spadkowa dotycząca pozostawionego przez niego majątku. Wskazać będzie mógł prawo ojczyste lub przepisy właściwe dla jego miejsca zamieszkania albo zwykłego pobytu.
Wybór prawa właściwego do rozwiązania sporu będzie łatwiejszy. Taki jest główny cel nowej ustawy – Prawo międzynarodowe prywatne, która dziś wchodzi w życie (Dz.U. z 2011 r. nr 80, poz. 432).

Kryterium obywatelstwa

Według nowych przepisów podstawowym kryterium przy wyborze prawa właściwego dla stosunków łączących osoby fizyczne będzie obywatelstwo. Będzie ono decydować w sprawach z zakresu prawa osobowego, stosunków rodzinnych i spraw spadkowych. Od dziś będzie można także wybrać prawo właściwe dla miejsca zwykłego pobytu. Do tej pory można było powoływać się tylko na prawo ojczyste lub na miejsce zamieszkania. Nowa ustawa jednak nie zawiera ani definicji miejsca zamieszkania, ani miejsca zwykłego pobytu. Przyjmuje się jednak, że to drugie określa słabsze powiązanie osoby z określonym państwem niż wskazane przez pierwsze z pojęć. Przykładowo, stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami mają podlegać ich wspólnemu prawu ojczystemu. W razie jego braku, zastosowanie będzie miało prawo państwa, w którym oboje mają miejsce zamieszkania, a jeżeli i tego nie będzie można ustalić – miejsce zwykłego pobytu.
Nowa ustawa zmienia także zasady wyznaczania prawa właściwego w sprawach spadkowych. Od dziś spadkodawca będzie mógł wskazać w testamencie swoje prawo ojczyste, miejsca zamieszkania albo zwykłego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub momentu śmierci. W przypadku niedokonania takiego wyboru, pod uwagę ma być brane obywatelstwo zmarłego.

Umowa o arbitraż

Nowa ustawa rozstrzyga także prawo jakiego państwa będzie właściwe w przypadku zawarcia umowy o arbitraż. Zgodnie z przepisami w razie wystąpienia w niej elementu zagranicznego będzie ona regulowana przez prawo, które wskazały same strony umowy. W razie braku podjęcia takiej decyzji umowa będzie podlegała unormowaniom państwa, w którym znajduje się uzgodnione przez strony miejsce arbitrażu. Jeżeli takie uzgodnienie nie zostało przez strony dokonane, umowa o arbitraż będzie regulowana przez przepisy właściwe dla stosunku prawnego, którego spór dotyczy.