Spadkodawca może odwołać każdy testament bez względu na jego formę: napisany własnoręcznie, sporządzony w formie aktu notarialnego, urzędowy albo ustny. Może to zrobić w każdej chwili aż do swojej śmierci. Sam decyduje o tym, czy odwołuje go w całości, czy tylko w części. Przepisy nie przewidują limitów, które ograniczałyby liczbę odwołanych testamentów przez tę samą osobę.

Procedura odwołania jest następująca: spadkodawca sporządza nowy testament albo wcześniej napisany niszczy lub pozbawia go cech, od których zależy jego ważność. Może też dokonać w testamencie takich zmian, z których wynika, że chce odwołać poszczególne postanowienia w nim zawarte.

Spadkodawca może również sporządzić nowy testament, ale nie zaznacza w nim, że poprzedni odwołuje. Wtedy zostają odwołane tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego.

Gdy nowy testament będzie zawierał tylko jedną dyspozycję dotyczącą odwołania poprzedniego, to wówczas w razie braku spadkobierców testamentowych dziedziczą ustawowi.

Aby skutecznie odwołać testament, spadkodawca powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych i złożyć oświadczenie osobiście. Natomiast nie musi go odwoływać w tej samej formie, w której sporządził poprzedni dokument, na przykład dokument sporządzony w formie aktu notarialnego ma prawo odwołać w spisanym własnoręcznie.

Zdarza się, że ta sama osoba pozostawi kilka testamentów o różnej treści, w dodatku o sprzecznej treści. Wtedy trzeba ustalić, w jakiej kolejności powstały.

Bierze się wówczas pod uwagę datę wskazaną na dokumencie, a nawet godzinę, gdy w tym samym dniu sporządzono kilka testamentów.

Podstawa prawna

Art. 946 i 947 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).