Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby dokument sporządzony w języku obcym był przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Powyższe wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).
W konsekwencji, jeżeli dojdzie do rozbieżności w tłumaczeniu pomiędzy wersją oryginalną a tłumaczeniem sporządzonym przez wykonawcę, istotnego znaczenia nabiera rozstrzygnięcie, czy zakres rozbieżności odnosi się do informacji podlegających ocenie, czy też treści bezpośrednio nie związanych z wymogami zamawiającego.