Z planów finansowych sądów powszechnych i sądów wojskowych na 2012 rok wynika, że nie będzie pieniędzy na likwidowanie zaległości niezałatwionych spraw.
W przyszłym roku pieniędzy wystarczy na realizowanie zadań wymiaru sprawiedliwości w dotychczasowym zakresie, ale zabraknie ich do likwidowania zaległości niezałatwionych spraw. Taki wniosek płynie z uchwały Krajowej Rady Sądownictwa podjętej w sprawie wniosku do ministra sprawiedliwości oraz do ministra obrony narodowej o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i sądów wojskowych.
Zdaniem członków KRS plany finansowe na przyszły rok niedostatecznie uwzględniają wieloletnią tendencję wzrostu wpływu spraw do sądów. W swojej uchwale rada podkreśla, że zmniejszenie nakładów na wymiar sprawiedliwości może mieć negatywny wpływ na realizację konstytucyjnych zadań wymiaru sprawiedliwości.
Ponadto zaniepokojenie KRS wzbudzają plany całkowitego wstrzymania wzrostu zatrudnienia urzędników i asystentów. Tymczasem zdaniem rady wzrost liczby spraw i poszerzająca się corocznie kognicja sądów wymaga w niektórych wypadkach wzmocnienia etatowego kadry urzędniczej i asystenckiej. W chwili obecnej potrzeby te są realizowane w praktyce przez zawierane umowy-zlecenia, jednak w opinii rady taki sposób organizacji kadry w niedostatecznym stopniu gwarantuje profesjonalne i kompetentne wykonywanie zadań pomocniczych w wymiarze sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla jednocześnie, że nie postuluje zwiększenia liczby etatów sędziowskich, gdyż w jej opinii nie pomoże to zmniejszyć zaległości w sądach.
W uchwale podkreślono także konieczność uwzględnienia w planach finansowych zagwarantowanego ustawowo podwyższenia wynagrodzeń sędziów w 2012 roku z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Dodatkowo rada przypomina, że od ubiegłego roku pozostaje niezałatwiona sprawa nieobsadzonych etatów asystenckich. I postuluje o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, która w sytuacji braku kandydatów spełniających aktualne wymogi umożliwi pełnienie tej funkcji osobom z wykształceniem wyższym prawniczym.