Zgodnie z wstępnymi danymi opublikowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych wartość zamówień publicznych udzielonych w 2010 r. wyniosła ok. 167 mld. zł., co oznacza wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do kwoty wydatkowanej w roku 2009 z wykorzystaniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wzrost wartości rynku zamówień publicznych ma stały charakter jednak wartość wzrostu w roku 2010 była największa.

Działania Urzędu Zamówień Publicznych podejmowane w celu otwarcia rynku zamówień publicznych na konkurencję zaczynają przynosić wyraźny skutek. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę.

Zestawienie ilości postępowań udzielonych w poszczególnych trybach jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje również na systematyczny wzrost wykorzystania trybu licytacji elektronicznej. W ramach tego trybu udzielno w 2010 r. zamówień publicznych za ok. 30 mln zł.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych obowiązek udzielania zamówień w tzw. procedurze unijnej powstaje gdy wartość zamówienia publicznego jest równa lub większa niż:

a) 125 tys. euro – dla dostaw lub usług 4 845 000 euro – dla robót budowlanych dla zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (z wyłączeniem uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego), a także dla zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

b) 193 tys. euro – dla dostaw lub usług 4 845 000 euro – dla robót budowlanych dla pozostałych zamawiających,

c) 387 tys. euro – dla dostaw lub usług 4 845 000 euro – dla robót budowlanych dla zamawiających sektorowych.

W 2010 r. zamawiający z Polski opublikowali w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich 18 623 ogłoszenia, co stanowi 11 proc. opublikowanych ogłoszeń przez wszystkie państwa członkowskie UE. Większość ogłoszonych postępowań dotyczyło przetargu nieograniczonego – 95,02 proc. Natomiast rodzajowo najwięcej było zamówień na dostawy – 53,29 proc., usługi stanowiły 39,79 proc., a roboty budowlane 6,92 proc. ogółu zamówień.

Polscy przedsiębiorcy w roku 2010 uzyskali 38 kontraktów zlecanych przez zamawiających z innych krajów UE. Natomiast 570 zamówień zlecanych przez polskich zamawiających uzyskały firmy zagraniczne,

OPRACOWAŁ MAREK OKNIŃSKI