Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 8 stanowi, iż nie stosuje się przepisów w niej zawartych do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Należy jednak pamiętać, iż zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia.

Ustawowe progi

Zamawiający z planu finansowego na dany rok budżetowy uzyskują wiedzę jaka jest ogólna wartość zaplanowanych wydatków na zakup potrzebnych paliw (benzyna, olej opałowy).

Zamawiający posiada zatem wiedzę czy środki przewidziane na zakup danego towaru przekraczają progi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przekroczenie progów określonych w PZP powoduje konieczność zastosowania odpowiednich procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.

W sytuacji gdy kwoty wydatkowane w danym roku na zakup tej samej grupy towarowej (np. benzyny, oleju opałowego) przekraczają próg określony w art. 4 pkt. 8 PZP, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zamówienia w jednym z trybów określonych w art. 10 wskazanej ustawy. W przeciwnym wypadku można narazić się na zarzut dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Szacunkowe zapotrzebowanie

Zamówienie publiczne na sukcesywną sprzedaż paliw najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub zapytania

o cenę. Zamawiający w dokumentach zawierających opis przedmiotu zamówienia powinien określić maksymalną wielkość zapotrzebowania na zamawianą benzynę, w okresie rocznym. Należy również wprowadzić zastrzeżenie, iż zamawiający ma prawo nie wykorzystać

w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wielkość zapotrzebowania określona w przekazywanej wykonawcom zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinna być traktowana jako szacunkowa.