Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Publikacja ogłoszenia o prowadzonym przetargu ma bardzo istotne znaczenie dla procedury udzielenia zamówienia publicznego. Wskazać bowiem należy, że konsekwencje braku publikacji ogłoszenia prowadzą nie tylko do unieważnienie przetargu ale w przypadku gdy zostanie zawarta umowa z wykonawcą do jej nieważności.
W art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jako okoliczność skutkującą unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazano sytuację, w której postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dlatego też dla stwierdzenia czy postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 odnieść się należy do normy zawartej w art. 146 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którą umowa jest nieważna jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Natomiast w sytuacji gdy zamawiający nie zamieści (lub nie jest w stanie udowodnić zamieszczenia) ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej nie mamy do czynienia z okolicznościami wymienionymi w art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Tego rodzaju brak nie skutkuje nieważnością zawartej umowy jest natomiast naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych, które w przypadku finansowania zamówień ze środków unijnych może prowadzić do nałożenia korekty finansowej.