Klasyfikację CPV wprowadzono w celu standaryzacji opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zlokalizowane na obszarze Unii europejskiej zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Klasyfikacja CPV została wprowadzona Rozporządzeniem (WE) z 5 listopada 2002 r. nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Rozporządzenie to zostało zmienione z dniem 15 września 2008 r. nową klasyfikacją wprowadzoną przez rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.

W wersji elektronicznej Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dostępny jest na stronach:

• Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/akt-inf-rozp-ke-nr-213-2008)

• TED: http://ted.europa.eu

Podstawowe zastosowanie Wspólnego Słownika Zamówień to opisywanie przedmiotu zamówienia, które ma ułatwić wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne wyszukiwanie zamówień, którymi są zainteresowani ze względu na zakres prowadzonej działalności.

Zamawiający zobowiązany jest podać odpowiedni kod CPV odnoszący się do udzielanego zamówienia zarówno w treści ogłoszenia jak i w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Błędne określenie kodu CPV stanowi naruszenie norm ustawy Prawo zamówień publicznych jednak w mojej ocenie nie może stanowić samodzielnej przesłanki skutkującej nieważnością umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Możliwe jest natomiast postawienie osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne zarzutu, iż niewłaściwe określenie kodu CPV ograniczyło ilość wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.