Wśród najważniejszych aspektów nowego podejścia do zamówień publicznych znajduje się m. in. korzystanie z instrumentów elektronicznych.
W latach 2010-2013 zaplanowano do realizacji projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” – Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo. Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych: „Założenia projektu zostały oparte na rekomendacjach wskazanych w dokumencie rządowym przyjętym w 2008 r. 'Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój'.”.
Tematyka projektu jest rozległa. Wśród najważniejszych aspektów nowego podejścia wymienia się m. in. korzystanie z instrumentów elektronicznych w postępowaniach o zamówienie publiczne. Wydaje się jednak, że ten aspekt nowego podejścia koncentruje się wokół instrumentów przewidzianych w przepisach ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – elektronicznych procedur służących do wyboru najkorzystniejszej oferty: licytacji elektronicznej i aukcji elektronicznej (por. publikacje przygotowane w ramach projektu, w szczególności „Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych”).
Obok działań organizacyjnych Urzędu Zamówień Publicznych polegających na uruchomieniu i wdrożeniu na platformie elektronicznych zamówień publicznych modułu do prowadzenia licytacji i aukcji (co zostało już wykonane) w dokumencie rządowym „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój” wskazano również inne działania organizacyjne, w tym m. in. działania prowadzące do stworzenia narzędzia służącego do przeprowadzania elektronicznej kontroli spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Realizację tego przewidziano w drodze budowy, w oparciu o Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), otwartego systemu umożliwiającego szybkie sprawdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zasadniczym celem budowy tego systemu miałoby być ograniczenie, a nawet wyeliminowanie, obowiązków biurokratycznych po stronie wykonawcy związanych z gromadzeniem i przekazywaniem zamawiającemu wraz z ofertą zaświadczeń właściwych organów, potwierdzających wiarygodność wykonawcy.
Kinga Telecka
Specjalista w zakresie zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego