Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu sześciu miesięcy, od kiedy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Jeśli spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie oświadczenie może być złożone samodzielnie tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa jej przedstawiciel ustawowy. W takim przypadku sześciomiesięczny termin na złożenie oświadczenia biegnie od chwili, gdy jego przedstawiciel (rodzic, opiekun) dowiedział się o tytule powołania do spadku. Na przyjęcie spadku wprost lub odrzucenie spadku przedstawiciel musi mieć zgodę sądu opiekuńczego. Jeśli takiej zgody nie uzyska, a mimo to złoży oświadczenie, będzie ono nieważne. Nabycie spadku przez małoletniego jest zawsze bezpłatnym przysporzeniem na rzecz jego majątku. Wyjątek stanowi przyjęcie spadku wprost. W takim przypadku konieczna będzie zgoda sądu. Jeśli długi spadkowe są równe wartości spadku, nie prowadzi to do przysporzenia, ale nie stanowi też uszczuplenia majątku małoletniego. W związku z tym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku małoletniego może reprezentować jedno z rodziców będące też spadkobiercą.

Podstawa prawna

Art. 1015 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).