Wartość zamówień, które podlegają procedurze ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, określa wydane na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224poz. 1795).

Ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym WE można wysyłać korzystając z dwóch alternatywnych metod:

• pierwsza – wykorzystuje sieć internetową,

• druga (tzw. tradycyjna) – opiera się na przesyłaniu formularza ogłoszenia za pośrednictwem poczty lub fax-u.

Dla wysłania ogłoszenia przy wykorzystaniu sieci internetowej wystarczającym jest połączenie się ze stroną internetową http://simap.europa.eu

Pod wskazanym adresem przesyłający ogłoszenie odnajdą w polskiej wersji językowej wzory ogłoszeń, które można wypełnić w trybie on-line i przekazać do publikacji wypełniając wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmawiający ma również możliwość uprzedniego wypełnienia formularza ogłoszenia i zapisania go na serwerze tak aby w dacie przesłania tylko „odblokować” uprzednio opracowaną treść ogłoszenia.

Korzystając z elektronicznej formy przesyłania ogłoszenia zamawiający może wyznaczyć krótsze terminy składania ofert (np. art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Decydując się na formę tradycyjną zamawiający zobowiązany jest przesłać formularz ogłoszenia na adres:

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

Ważne – należy zachować potwierdzenie przesłania listu bądź potwierdzenie nadania fax-u.

Ogłoszenie po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich jest dostępne w bazie TED (Tenders Electronic Daily) pod adresem internetowym http://ted.europa.eu Pod wskazanym adresem znajduje się wyszukiwarka ogłoszeń, która umożliwia wykonawcom zamierzającym ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego odnalezienie informacji o ogłoszonych przetargach, których przedmiot obejmuje zakres działalności wykonawcy. Zamawiający informację o publikacji ogłoszenia otrzymuje ją w wersji elektronicznej na adres poczty internetowej, podany w trakcie wypełniania formularza ogłoszenia.

Ze względu na wartość zamówień publikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich zamawiający powinni korzystać równolegle z przewidzianej w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości publikacji ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Wskazana forma poinformowania potencjalnych wykonawców o rozpoczętym przetargu ma istotne znaczenie zwłaszcza przy zamówieniach współfinansowanych ze środków Unijnych. Zamawiający, musi bowiem wykazać, że zamawiający zadbał o zachowanie jak największego stopnia konkurencyjności przy stosowaniu procedur wyboru wykonawcy zamówienia.