Osoby przekazujące dane związane ze spisem powszechnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Jednak wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane od osób fizycznych informacje dotyczące m.in. pozostawania w związku nieformalnym, przynależności wyznaniowej czy planów prokreacyjnych
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na 31 marca tego roku, godz. 24.00.
Tegoroczny spis będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
Zgodnie z zaleceniami ONZ, przygotowanymi wspólnie z Unią Europejską spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat, na przełomie poszczególnych dekad w roku kończącym się na „1”.

Zachodzące zmiany

Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w sferze demograficznej i społecznej, m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zwrócono na to uwagę w wyjaśnieniach Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).
Jak podkreślono, w spisie w 2011 roku istotne będzie również uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 roku.
Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły, jeśli chodzi o ludność, stan mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi.
Należy podkreślić, że spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, a także osoby niemające miejsca zamieszkania.
Ponadto spisem zostaną objęte mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną, czyli z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz zbieranych danych.Ścisłe odpowiedzi

Osoby przekazujące dane w ramach spisu są zobowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.
W przypadku braku możliwości bezpośredniego spisania osoby w obiektach zbiorowego zakwaterowania dane dotyczące tej osoby, w zakresie posiadanej dokumentacji, przekazują zarządzający tymi obiektami.
Dane dotyczące budynków zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz niezamieszkanych mieszkań przekazują zarządcy zasobów mieszkaniowych. Natomiast dane dotyczące budynków stanowiących własność osób fizycznych przekazują właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.
Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje posiadanych danych objętych spisem lub odmawia udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi, podlega karze. grzywny.
Natomiast wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące pozostawania w związku nieformalnym, wyznania – przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.
Pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności w trakcie przeprowadzania badania reprezentacyjnego z udziałem osoby objętej spisem.

Ochrona danych

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną. Dane takie przetwarza się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Dane nie mogą być ujawniane w celach innych niż określone w ustawie o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia ochronę tych danych.
Przetwarzanie danych nie może być powierzone innemu podmiotowi.
System informatyczny może być wykorzystany do przetwarzania danych po dokonaniu analizy ryzyka ich przetwarzania, opracowaniu specyficznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemu i wdrożeniu środków zapewniających spełnienie tych wymagań, a także po dokonaniu audytu tego systemu zgodnie z Polskimi Normami.
Zgromadzone w spisie dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) numeru telefonu oraz adresu zostaną w sposób trwały usunięte z bazy danych NSP 2011 nie później niż po upływie 2 lat od dnia zakończenia spisu.
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu.
Ważne!
Od 1 kwietnia będzie dostępna infolinia NSP 2011:
800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
22 44 44 777 – numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora
Podstawa prawna
Art. 1 – 12 i 23 ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. nr 47, poz. 277).
Informacje Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).